Bảng trắng tương tác 130 Inches/ Bảng tương tác thông minh 130 Inch/ Bảng tương tác dạy học

Bảng tương tác 130 Inch; Tương tác cảm ứng bằng tay/ Bút Stylus; Bảng tương tác thông minh 130 Inch/ Bảng tương tác dạy học
Liên hệ
SKU: SR-G130-IWBW
Brands: SmartRetail

Bảng trắng tương tác 104 Inches/ Bảng tương tác thông minh 104 Inch/ Bảng tương tác dạy học

Bảng tương tác 104 Inch; Tương tác cảm ứng bằng tay/ Bút Stylus; Bảng tương tác thông minh 104 Inch/ Bảng tương tác dạy học
Liên hệ
SKU: SR-G104-IWBW
Brands: OEM, SmartRetail

Bảng trắng tương tác-96 inches | Bảng tương tác thông minh 96 Inch

Bảng trắng tương tác thông minh 96 Inch; Độ phân giải (32768*32768); Bảng trắng cảm ứng tương tác thông minh
Liên hệ
SKU: SR-G96I-IWBW
Brands: OEM, SmartRetail

Bảng trắng tương tác-82 Inches | Bảng tương tác thông minh 82 Inch

Bảng tương tác thông minh 82 Inch; Sử dụng cảm ứng bằng tay/ Bút Stylus; Bảng trắng tương tác thông minh 82 Inch; Bảng tương tác cảm ứng 82 Inch
Liên hệ
SKU: SR-G82I-IWBW
Brands: OEM, SmartRetail